Realizacja wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE – część 1

Witam!

Rozwijając temat poruszony we wpisie Organizujemy system zarządzania narzędziami pomiarowymi w firmie produkcyjnej w 6 krokachchciałbym dziś przejść do praktycznej strony zagadnienia, mianowicie przedstawić możliwość realizacji wymagań normy ISO 9001 na przykładzie aplikacji NEOGAGE. Pominę część systemową (procesy, monitorowanie) podpunktu 7.6 (7.1.5 w nowej edycji normy) gdyż ten temat został opisany we wspomnianym wyżej wpisie, skupiając się jedynie na czynnościach związanych z wyposażeniem pomiarowym.

 

Część 1: Ewidencja wyposażenia pomiarowego

„Organizacja powinna określić monitorowanie i pomiary, które należy wykonać, oraz wyposażenie do monitorowania i pomiarów potrzebne do dostarczenia dowodu zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami.”

Pierwsze zadanie to określenie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego, które będzie wykorzystywane do zapewnienia jakości wyrobu, a więc wyznaczania wartości (jakości) określonych jego cech. Wszystkie te narzędzia będą podlegały szczególnym wymaganiom, które znajdziemy w dalszej części treści normy.

Zaczniemy zatem od dokonania ewidencji naszego wyposażenia. Właściwym „miejscem” do przechowywania danych związanych z wyposażeniem pomiarowym może być rejestr bądź dedykowana aplikacja. Każde narzędzie powinno posiadać swoją kartę (metrykę), na której gromadzone i aktualizowane będą dane dotyczące:

  1. Identyfikacji (unikalny numer seryjny, identyfikacyjny, nazwa, model)
  2. Rodzaju i częstotliwości kontroli
  3. Specyfikacji technicznej (zakres, rozdzielczość…)
  4. Lokalizacji i użytkownika (przypisane oraz aktualne)
  5. Historii działań (wzorcowań, napraw, przeglądów)

O ile punkty 1 i 2 uzupełniamy przy wprowadzeniu narzędzia, tak 3 i 4 wymagają bieżącej aktualizacji w miarę trwania cyklu życia narzędzia. Stąd pierwsza wyraźna przewaga aplikacji nad rejestrem i kartą papierową – nie musimy obawiać się braku miejsca na kolejne wpisy, których dla narzędzia używanego kilkanaście lat będzie sporo. Przykładowa karta narzędzia pomiarowego może wyglądać jak niżej:

karta narzędzia pomiarowego neogage

Pomimo nagromadzenia znacznej ilości danych, karta przyrządu jest czytelna i daje dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu. Kolejne operacje związane z użytkowaniem narzędzia dodawane są w formie nowych wierszy w sekcji „Historia działań”. Warto pamiętać o rzetelnym odnotowywaniu wszelkich napraw i adiustacji (o wzorcowaniach nie wspomnę), dzięki czemu będziemy mogli uzasadnić zauważone wyraźne zmiany charakterystyk metrologicznych.

Po wprowadzeniu wszystkich narzędzi pamiętajmy o powiązaniu narzędzia z wpisem w ewidencji poprzez unikalny numer. Oprócz numerów fabrycznych zalecamy wprowadzenie i stosowanie własnego nazewnictwa skrótowego, które po pierwsze sprzyja szybszej identyfikacji narzędzia (wydział, pracownik), po drugie podwójne oznaczenie zabezpiecza nas na wypadek utraty czytelności któregoś z numerów. Czasem jest wręcz konieczne, gdyż niektórzy producenci dostarczają narzędzia bez fabrycznych oznaczeń. Musimy zapewnić jednoznaczne powiązanie narzędzia z wpisem, a co za tym idzie również i z każdym związanym z nim świadectwem wzorcowania. Zalecam także ewidencjonowanie urządzeń pomocniczych, takich jak statywy, pryzmy, uchwyty, które również bywają elementem składowym układu pomiarowego!

Ponieważ pracować przyjdzie nam z kartami dziesiątek, setek bądź tysięcy przyrządów, nieocenionym wsparciem w przeglądaniu i wyszukiwaniu dużej ilości danych będzie widok listy oferujący możliwość stosowania filtrów, sortowania i wyszukiwania:

Ewidencja przyrządów pomiarowych

Proces wprowadzania narzędzi pomiarowych do rejestru czy aplikacji zależy naturalnie od jakości i formy aktualnych zapisów. Jeżeli przesiadamy się z ewidencji papierowej, dane niestety musimy wprowadzać ręcznie (proponujemy dołączenie skanu karty papierowej jako załącznika do karty przyrządu). W przypadku zmiany z rejestru MS Excel lub bazy ACCESS czy innego starszego programu do nadzorowania narzędzi możliwy jest import danych, co pozwoli przejść przez cały proces poświęcając znacznie mniej czasu.

W części drugiej zajmiemy się kwestią etykietowania oraz sposobu nadzorowania aktualnego miejsca i użytkownika narzędzia.

 

Dodaj komentarz