Normy

Praca metrologa opiera się na znajomości i umiejętności stosowania przepisów i wytycznych zawartych w normach, instrukcjach i przewodnikach. Poniżej stale rozbudowywana lista przydatnych dokumentów:

Akty prawne i dyrektywy:

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.

Prawna kontrola metrologiczna.

Dyrektywa MID – Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257)

Normy polskie:

NOWE WYDANIE: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

PN-EN ISO/IEC 17000:200. Ocena zgodności — Terminologia i zasady ogólne.

PN-EN ISO 10012: 2004. Systemy zarządzania pomiarami – Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.

PN-EN ISO 14253-1: 2000. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją.

PN-EN ISO 14253-2: 2011. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Część 2: Wytyczne szacowania niepewności pomiarów w GPS, przy wzorcowaniu sprzętu pomiarowego i sprawdzaniu wyrobów.

PN-EN ISO 14253-3:2011. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Część 3: Wytyczne uzgadniania orzeczeń dotyczących niepewności.

PN-EN 22768-1:1999. Tolerancje ogólne – Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji. PN-EN 22768-2:1999. Tolerancje ogólne – Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.

Normy polskie – narzędzia pomiarowe: 

PN-EN ISO 3650:2000. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Wzorce długości — Płytki wzorcowe.

PN-EN ISO 14978:200. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego do GPS.

PN-EN ISO 13385-1:201. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Część 1: Suwmiarki — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.

PN-EN ISO 3611:201. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Przyrządy pomiarowe: Mikrometry zewnętrzne — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.

PN-EN ISO 463:200. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne czujników tarczowych mechanicznych.

PN-EN ISO 9493:201. Specyfikacja geometrii wyrobu (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów: Czujnik tarczowy (typu dźwigniowego) — Budowa i wymagania metrologiczne.

PN-EN ISO 13102:201. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów: Elektroniczny czujnik cyfrowy — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.

PN-ISO 8512-1. Płyty pomiarowe – Płyty żeliwne. PN-ISO 8512-2. Płyty pomiarowe – Płyty granitowe.

Wybrane normy zagraniczne – narzędzia pomiarowe:

Wymagania dla przyrządów suwmiarkowych: DIN 862. Geometrical product specifications (GPS) – Callipers – Limits for error

Wymagania dal przyrządów mikrometrycznych: DIN 863-1. Geometrical product specifications (GPS) – Micrometers – Part 1: Micrometers for external measurements; Limits for error.

DIN 874-1. Geometrical Product Specifications (GPS) – Straight edges – Part 1: Steel straight edges; Dimensions, technical delivery conditions.

DIN 875-1. Geometrical Product Specifications (GPS) – Squares 90° – Part 1: Steel squares 90°.

Polityki i przewodniki:

EA-4/02. Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu.