Normy i akty prawne związane z metrologią i narzędziami pomiarowymi

Praca metrologa opiera się na znajomości i umiejętności stosowania przepisów i wytycznych zawartych w normach, instrukcjach i przewodnikach.

  • Odnośniki przy dokumentach darmowych prowadzą do pobrania dokumentu.
  • Odnośniki przy normach prowadzą do artykułu na blogu powiązanym z treścią normy.
  • Wymagania w formie tabel z norm dostępne są pod adresem: www.metrica.com.pl

Akty prawne i dyrektywy:

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.

Prawna kontrola metrologiczna.

Dyrektywa o przyrządach pomiarowych MID (Measuring Instruments Directive) – Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257)

Normy polskie:

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12. Ocena zgodności — Terminologia i ogólne zasady

PN-EN ISO 10012: 2004. Systemy zarządzania pomiarami – Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.

PN-EN ISO 14253-1:2017. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją.

PN-EN ISO 14253-2: 2011. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Część 2: Wytyczne szacowania niepewności pomiarów w GPS, przy wzorcowaniu sprzętu pomiarowego i sprawdzaniu wyrobów.

PN-EN ISO 14253-3:2011. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Część 3: Wytyczne uzgadniania orzeczeń dotyczących niepewności.

PN-EN 22768-1:1999. Tolerancje ogólne – Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji. PN-EN 22768-2:1999. Tolerancje ogólne – Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.

Normy polskie – narzędzia pomiarowe: 

PN-EN ISO 3650:2000. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Wzorce długości — Płytki wzorcowe.

PN-EN ISO 14978:2019-02. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego do GPS.

PN-EN ISO 13385-1:2019-12. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Część 1: Suwmiarki — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.

PN-EN ISO 13385-2:2020-10. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Część 2: Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne głębokościomierzy suwmiarkowych.

PN-EN ISO 3611:2010. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Przyrządy pomiarowe: Mikrometry zewnętrzne — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.

PN-EN ISO 463:2007. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne czujników tarczowych mechanicznych.

PN-EN ISO 9493:2010. Specyfikacja geometrii wyrobu (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów: Czujnik tarczowy (typu dźwigniowego) — Budowa i wymagania metrologiczne.

PN-EN ISO 13102:2013-02. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów: Elektroniczny czujnik cyfrowy — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.

PN-ISO 8512-1. Płyty pomiarowe – Płyty żeliwne.

PN-ISO 8512-2. Płyty pomiarowe – Płyty granitowe.

Dopuszczalne błędy przyrządów pomiarowych:

Wymagania dla przyrządów mikrometrycznych: DIN 863-1:2017. Geometrical product specifications (GPS) – Micrometers – Part 1: Micrometers for external measurements; Limits for error.

DIN 874-1. Geometrical Product Specifications (GPS) – Straight edges – Part 1: Steel straight edges; Dimensions, technical delivery conditions.

DIN 875-1. Geometrical Product Specifications (GPS) – Squares 90° – Part 1: Steel squares 90°.

Polityki i przewodniki:

EA-4/02. Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu.